REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO ELEKTRO MED

§1

Definicje

1. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://sklep.elektromed.pl/ (zwany dalej: Sklepem internetowym EM), jest prowadzony przez Grzegorza Pałkowskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Zabierzowskiej 11, poczta: 32-005 Niepołomice, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6831491475, REGON: 351517286 (zwanego dalej Sprzedawcą).

2. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą są następujące:

a) adres do korespondencji: Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński;
b) adres poczty elektronicznej: bok1@elektromed.pl;
c) numer telefonu: +48 12 288-91-40;
d) numer fax: +48 12 288-91-42;
e) adres email: zamowienia@elektromed.pl.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze sklepu, rejestrowania kont użytkowników, dokonywania zakupów, składania reklamacji, przetwarzania danych osobowych oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

4. Użyte w dalszej części regulaminu zwroty należy rozumieć w następujący sposób:

a) Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, tj. uwzględniająca podatek od towarów i usług (VAT), wyrażona w złotych polskich. Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy.
b) Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
c) Koszty Dostawy – opłaty ponoszone przez Kupującego z tytułu dostarczenia Towaru;
d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;
e) Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym;
f) Punkt Odbioru – lokal, w którym Kupujący dokonuje odbioru osobistego Zamówień, aktualny wykaz Punktów Odbioru Sprzedawca umieszcza na stronie Sklepu w zakładce Dostawa i zwroty;
g) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i dostępny pod adresem: https://sklep.elektromed.pl/;
h) Sprzedawca – Grzegorz Pałkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Zabierzowskiej 11, poczta: 32-005 Niepołomice, NIP: 6831491475, REGON: 351517286;
j) Towar z elementami cyfrowymi – oznacza Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
k) Umowa – umowa sprzedaży Towaru, zawarta za pośrednictwem Sklepu, w oparciu o treść Zamówienia;
l) Zamówienie – zamówienie złożone przez Kupującego, którego przedmiotem jest Towar. 

§2

Postanowienia ogólne

1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

a) Posiadanie aktywnego adresu e-mail;
b) Dostęp do urządzenia posiadającego dobre połączenie internetowe (komputer, laptop, smartphone);
c) Przeglądarka internetowa: zgodna z HTLM5.

2. Sprzedawca informuje, iż w związku z prowadzoną za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedażą, z wykorzystaniem oprogramowania i rozwiązań technologicznych (techniki kryptograficzne), zapewniających bezpieczeństwo, poufność i nienaruszalność przekazywanych danych, świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:

a) zawieranie umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
b) założenie i utrzymanie konta Kupującego założonego w sklepie internetowym;
c) przesyłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail informacji o promocjach, nowościach, usługach i produktach związanych ze sklepem internetowym (newsletter).

3. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 2 powyżej jest nieodpłatne. 

4. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Sprzedawca zaleca stosowanie odpowiedniego oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Niewskazane są także działania polegające na udostępnianiu danych umożliwiających dostęp do zarejestrowanego w Sklepie konta/złożonego Zamówienia osobom trzecim bądź przechowywania takich danych w miejscach łatwo dostępnych.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie ze Sklepu w sposób sprzeczny z prawem i dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste i prawa własności intelektualnej osób trzecich.

6. Kupujący winien zgłaszać wszelkie nieprawidłowości oraz przerwy w funkcjonowaniu Sklepu i usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok1@elektromed.pl. Treść zawiadomienia winna zawierać co najmniej: informację o rodzaju i dacie wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego. Sprzedawca udziela odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

7. Sprzedawca w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową informuje Klienta o funkcjonalnościach towarów z elementami cyfrowymi oraz mających zastosowanie w ich przypadku technicznych środkach ich ochrony. Dodatkowo Sprzedawca informuje o mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi.

§3

Konto i Newsletter

1. Sprzedawca oferuje Kupującemu możliwość zarejestrowania w Sklepie konta, w ramach którego funkcjonalności zostają udostępnione Kupującemu opcje monitorowania Zamówień oraz wglądu i uzyskiwania kopii danych Kupującego.

2. Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Założenie konta jest możliwe zarówno na etapie składania Zamówienia, jak również poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Sklepie oraz zaakceptowanie Regulaminu Sklepu. 

4. W celu uzyskania dostępu do założonego konta Kupujący winien wpisać w odpowiednich polach zdefiniowane podczas rejestracji login oraz hasło.

5. Kupujący w dowolnym momencie może wyrazić wolę zapisania się do newsletter’a w celu otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach oferowanych przez Elektro Med Grzegorz Pałkowski.

6. Kupujący w dowolnym momencie może zrezygnować z posiadania konta, jak również z otrzymywania newsletter’a poprzez przesłanie stosownego oświadczenia Sprzedawcy na adres e-mail: bok1@elektromed.pl lub korespondencyjny: Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński. 

§4

Zamówienie

1. Zamówienia może zostać złożone przez Kupującego poprzez założone przez Kupującego w Sklepie indywidualnie przypisane mu konto bądź jako gość, bez konieczności dokonywania rejestracji konta.

2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący winien dodać wybrane Towary do elektronicznego koszyka w Sklepie, a następnie kliknąć pole „Realizuj Zamówienie” oraz wypełnić niezbędne dane w formularzu zamówienia. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Kupujących niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

3. Do momentu kliknięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący posiada możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu). 

4. Do złożenia zamówienia w Sklepie konieczna jest akceptacja aktualnie obowiązujących warunków sprzedaży.   

5. Dodanie Towaru do koszyka nie jest równoznaczne z rezerwacją tego Towaru. 

6. Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia prawidłowo złożonego Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, której przedmiotem są wybrane przez Kupującego Towary, objęte Zamówieniem. 

7. Na wskazy przez Kupującego adres e-mail zostaje przesłana informacja elektroniczna zawierająca następujące dane: nr Zamówienia, data złożenia Zamówienia, przedmiot Zamówienia, Cena łączna Towarów wraz z Kosztami Dostawy, Koszty Dostawy, sposób płatności, adres dostawy, dane do faktury. Niezależnie Kupujący otrzymuje aktywny odnośnik do podsumowania Zamówienia, poprzez który może na bieżąco monitorować poszczególne etapu realizacji Zamówienia. 

8. Sprzedawca zastrzega po swojej stronie możliwość weryfikacji danych podanych przez Kupującego za pomocą prawnie dostępnych środków. W przypadku, gdy podane przez Kupującego dane budzą wątpliwość co do ich prawdziwości lub poprawności, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia oraz wystąpienia do Kupującego za pośrednictwem drogi elektronicznej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości. Jeżeli zaistniałe wątpliwości nie zostaną usunięte, Sprzedawca jest uprawniony do odmowy zawarcia lub rozwiązania zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania przez Kupującego nieprawidłowych danych.

§5

Zasady płatności 

1. Kupujący ma możliwość uiszczenia należności z tytułu złożonego Zamówienia:

a) płatność online poprzez platformę przelewy24.pl – dostępne aktualnie sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej metod płatności,
b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
c) płatność gotówką osobiście w sytuacjach, w których Kupujący składając Zamówienie wybrał opcję odbioru osobistego w Punkcie Odbioru.

2. Operatorem płatności online jest PayPro Spółka Akcyjna  z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

3. W przypadku płatności online, nieuiszczenie należności z tytułu złożonego Zamówienia w przeciągu 5 Dni Roboczych od dnia jego złożenia, powoduje jego anulowanie, o czym Kupujący zostanie poinformowany w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez niego adres e-mail.

4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Kupujący obowiązany będzie do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę. 

5. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką osobiście w punkcie odbioru, Kupujący obowiązany będzie do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia, z zastrzeżeniem, iż nieodebranie Zamówienia w przeciągu 5 Dni Roboczych od dnia poinformowania Kupującego w wiadomości e-mail o gotowości Zamówienia do odbioru powoduje anulowanie Zamówienia.   

6. Faktury dokumentujące sprzedaż oraz ewentualne ich korekty Kupujący otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w procesie składania Zamówienia lub podczas rejestracji konta adres e-mail.

7. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn. Dz. U. z 2020, poz. 106 ze zmianami. Powyższy zapis nie wyłącza uprawnienia Kupującego do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej, o ile zgłosi takie żądanie poprzez przesłanie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na adres e-mail: bok1@elektromed.pl lub korespondencyjny: Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński.

§6

Warunki i terminy dostawy

1. Kupujący ma możliwość wyboru następujących form dostawy:

a) Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
b) Odbiór osobisty w Punkcie Odbioru.

2. Koszty Dostawy są prezentowane w toku procesu składania Zamówienia i ponosi je Kupujący, chyba że Sprzedawca w Umowie przewidział odstępstwo od powyższej zasady. Koszty Dostawy są także prezentowane na stronach sklepu w zakładce informacyjnej dotyczącej Dostaw i zwrotów.

3. Wysokość Kosztów Dostawy uzależniona jest od wielkości Zamówienia oraz wybranego przez Kupującego sposobu dostawy. 

4. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Dostawa Towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez Sprzedawcę przewoźnikiem. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany przewoźnika w każdym momencie, w tym także po zawarciu umowy z Kupującym. Zmiana przewoźnika po zawarciu umowy nie skutkuje po stronie Kupującego wzrostem Kosztów Dostawy.

6. O fakcie przekazania Towaru przewoźnikowi Kupujący powiadamiany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść wiadomości e-mail obejmuje w szczególności numer przesyłki oraz adres strony internetowej przewoźnika umożliwiające jej śledzenie. 

7. Termin nadania Towaru na wskazany przez Kupującego adres wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

8. Dostawa Towarów winna nastąpić w terminie do 14 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia przez Kupującego. Podany termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie w szczególności z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy. Wydłużenie terminu dostawy nie rodzi po stronie Kupującego uprawnień do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń.

9. Kupujący winien dokonać weryfikacji stanu i ilości doręczonych przesyłek oraz, w razie konieczności, spisać z dostawcą protokół szkody. Reklamacje z tytułu uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem wraz z ewentualnym protokołem szkody oraz dokumentacją fotograficzną należy kierować na adres: magazyn@elektromed.pl.

10. Czas realizacji Zamówień z opcją płatności gotówką osobiście wynosi do 3 Dni Roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. O fakcie przekazania Towarów do Punktu Odbioru Kupujący powiadamiany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść wiadomości e-mail obejmuje w szczególności numer Zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu jego odbioru.


§7
Odstąpienie od umowy i zwrot Towaru

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez Konsumenta. 

2. Od dnia 01.01.2021 r. uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej przysługuje także osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą na odległość umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałe zapisy §7 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 

3. Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy oświadczenia, z którego jednoznacznie wynika decyzja Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 

4. Oświadczenie może zostać złożone pisemnie na adres: Elektro Med Grzegorz Pałkowski, Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński z dopiskiem „odstąpienie” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok1@elektromed.pl. 

5. Konsument może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza Oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia, o którym mowa niniejszym paragrafie.

7. Konsument jest zobowiązany do odesłania Sprzedawcy Towaru nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

8. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. 

9. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili faktycznego otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

11. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.), w szczególności:

a) od umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) od umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

12. W przypadku towaru niezgodnego z umową konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, tylko gdy:

a) przedsiębiorca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową
b) przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową

c) brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową
d) brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z żądania naprawy lub wymiany
e) z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

13. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8

Reklamacja

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego (art. 556 – 576) w stosunku do:

a) Konsumenta;

b) Osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia za wady jest wyłączona w stosunku do Kupujących, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Reklamacje mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: bok1@elekteomed.pl lub w formie pisemnej listowej na adres: Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński, z dopiskiem „reklamacja”.

3. Treść reklamacji winna co najmniej zawierać: 

a) dane Kupującego;
b) numer Zamówienia;
c) opis wady Towaru;
d) wskazania żądanego sposobu załatwienia sprawy (wymiana produktu na nowy; usunięcie wady; obniżenie Ceny; odstąpienie od umowy);
e) danych kontaktowych składającego reklamację.

Powyższe wymogi są jedynie zaleceniami nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednakże ich spełnienie ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

4. Dołączenie dowodu zakupu towaru do reklamacji usprawni proces rozpatrywania zgłoszenia.

5. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub innym trwałym nośniku (np. e-mail) w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.

6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.

7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. 

8.Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany Towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży.

9. W przypadku naprawy czy wymiany towaru Sprzedawca ponosi koszty związane z odebraniem towaru od Kupującego oraz jego ponowną wysyłką. W przypadku, gdy Kupujący będzie chciał zwrócić uszkodzony towar, powinien dokonać tego niezwłocznie na koszt Sprzedawcy. Zwrot środków przez Kupującemu powinien zostać zrealizowany w jak najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

10. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m. in. przed sądem polubownym. Informacje o sposobie dostępu do trybu i procedur rozstrzygania sporów oraz wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Konsumentowi przysługuje także możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, służącej rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

11. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi Sprzedawca ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

12. Towar można uznać za zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne pozostają w szczególności jego:

a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

13. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

14. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, w szczególności w reklamie lub na etykiecie,
c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

15. Konsument jest informowany o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności towarów z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży.

16. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towarów z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

a) Konsument został poinformowany o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

§9

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Kupujących: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wykonywania działalności gospodarczej, adres dostawy, numer NIP, adres e-mail, numer telefonu, informacje o złożonych zamówieniach i dokonanych płatnościach, numer rachunku bankowego, dane zawarte w treści korespondencji prowadzonej pomiędzy Kupującym, a Administratorem.

3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach Sklepu. Brak podania danych osobowych uniemożliwia w szczególności zarejestrowanie konta, czy złożenie Zamówienia. 

4. Dane, o których mowa w ust. 2 powyżej przetwarzane są w celu i na podstawie:

a) zawarcia umowy sprzedaży oraz realizacji Zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) realizacji uprawnień Kupującego związanych z prawem do odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) rejestracji i utrzymywanie konta Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
e) obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
g) wysyłki newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
h) obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
i) oceny interesów na podstawie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na analizie ogólnych preferencji Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do danych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

6. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane do przetwarzania podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia towarów lub korespondencji; podmiotom świadczącym usługi płatnicze; podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, świadczącym usługi na rzecz Elektro Med Grzegorz Pałkowski; podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu Kupującego) m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb Kupującego. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies Kupujący wyraża zgodę na ich użycie. Kupujący ma możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki.

8. Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności Sklepu, dostępnej tutaj.

§10

Postanowienia końcowe

1. Zmiana cen Towarów prezentowanych na stronie Sklepu, zamieszczanie informacji o nowych Towarach, przeprowadzenie i odwołanie akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian, nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wpływa na warunki umów zawartych przed dokonaniem ww. zmian.

2. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia oferowanych Towarów mogą odbiegać od rzeczywistości (różne parametry wyświetlania obrazów w zależności od urządzenia końcowego lub czasowa zmiana opakowań przez producentów w zależności od partii produkcyjnej Towaru).

3. W sekcji „Produkty Polecane” w układzie strony głównej wyświetlają się wybrane losowo produkty przypisane do kategorii „Pathosolutions Premium”. Produkty w pozostałych kategoriach wyświetlane są według daty dodania. 

4. Informacje handlowe zawarte w Sklepie są zaproszeniem do zawarcia Umowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Postanowienie to nie dotyczy umów, których stroną jest Konsument lub osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych powodów, do których w szczególności należeć będzie: konieczność dostosowania do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu, konieczność dostosowania do wydanych przez organy państwowe decyzji administracyjnych; wprowadzenie nowych funkcjonalności konta lub poprawa bezpieczeństwa świadczonych usług, zmiany sposobów płatności i dostaw.

8. O każdej zmianie Regulaminu Kupujący, który założył i posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do konta adres. Kupujący nieakceptujący wprowadzonych zmian może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o świadczenie usług w zakresie prowadzenia konta przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na adres e-mail: bok1@elektromed.pl lub korespondencyjny: Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w dacie zawarcia Umowy.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 marca 2023 r.