POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

 

§1

Definicje

1. Administrator – Grzegorz Pałkowski prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Elektro Med Grzegorz Pałkowski z siedzibą w Niepołomicach przy ul. Zabierzowskiej 11, poczta: 32-005 Niepołomice, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 6831491475, REGON: 351517286

2. Dane do kontaktu z Administratorem: 

a) Telefon: 12 288 91 40, 

b) Adres e-mail: biuro@elektromed.pl,

c) Adres do korespondencji: Wola Batorska 608, 32-007 Zabierzów Bocheński

3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod witryną Internetową znajdującą się w sieci Internet pod adresem URL https://sklep.elektromed.pl/, prowadzony przez Administratora,

4. Kupujący - osoba fizyczna odwiedzająca i/lub korzystająca ze Sklepu,

5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

6. Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej,

7. Przetwarzanie danych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

§2

Zakres danych osobowych

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres wykonywania działalności gospodarczej,

d) adres dostawy,

e) numer NIP,

f) adres e-mail,

g) numer telefonu,

h) informacje o złożonych zamówieniach i dokonanych płatnościach,

i) numer rachunku bankowego,

j) dane zawarte w treści korespondencji prowadzonej pomiędzy Kupującym, a Administratorem.

§3

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Dane są wykorzystywane zgodnie z przepisami RODO w celu:

a) zawarcia umowy oraz realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) rozpatrzenia ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) realizacji uprawnień Kupującego związanych z prawem do odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) rejestracji i utrzymywanie konta Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

g) wysyłki newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

h) obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

i) oceny interesów na podstawie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ogólnych preferencji Kupującego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Podanie przez Kupującego danych osobowych, o których mowa w §2 jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z oferowanych w ramach Sklepu funkcjonalności, przeglądania oferowanych produktów, złożenia i realizacji zamówienia oraz skorzystania z przysługujących Kupującemu praw. 

§4

Okres przetwarzania danych 

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

§5

Odbiorcy danych

1. Administrator może przekazywać gromadzone dane:

a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia towarów lub korespondencji;

b) podmiotom świadczącym usługi płatnicze;

c) podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, świadczącym usługi na rzecz Elektro Med Grzegorz Pałkowski;

d) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.

§6

Uprawnienia Kupujących

1. Osoby, których przetwarzane przez Administratora dane dotyczą, posiadają:

a) prawo dostępu do treści danych, 

b) prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii,

c) prawo do sprostowania danych, 

d) prawo do usunięcia danych, 

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, 

h) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które je dotyczą,

i) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej Kupujący może skorzystać z opcji w ramach kontaktu poprzez stronę Sklepu lub przesłać stosowną wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@elektromed.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

3. W przypadku podania nieprecyzyjnych lub niewystarczających danych uniemożliwiających Administratorowi ustalenie treści żądania i danych wnioskodawcy, Administrator zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

4. Administrator rozpatruje otrzymane wnioski i udziela odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie do miesiąca od daty otrzymania wniosku lub od daty jego doprecyzowania w sposób umożliwiający procedowanie. 

§7

Profilowanie 

Administrator nie podejmuje w stosunku do Kupującego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§8

Pliki Cookies Sklepu i Google Analitycs

1. W ramach strony https://sklep.elektromed.pl/ Administrator stosuje pliki cookies w celu udoskonalania świadczonych usług. Administrator stosuje także pliki cookies Google Analytics w ramach narzędzia zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

2. Strona https://sklep.elektromed.pl/ nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego strony Administratora i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

4. Technologia Cookies Sklepu oraz Google Analitycs nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych osób odwiedzających Sklep. Administrator w szczególności poprzez narzędzie Google Analitycs będzie miał dostęp do informacji takich jak: aktywność w Sklepie, odwiedzane w ramach Sklepu podstrony, czas spędzony w Sklepie i na jego podstronach, wykorzystanie Internetu.  

5. Kupujący może w dowolnej chwili wyłączyć w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej opcję przyjmowania cookies Sklepu. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

6. Kupujący może w dowolnej chwili zablokować kod śledzący Google Analitycs instalując do przeglądarki odpowiedni dodatek udostępniany przez Google. Jednocześnie Administrator informuje, iż w ramach narzędzia Google Analitycs stosuje funkcję anonimizacji adresu IP Kupujących, co między innymi uniemożliwia łączenie adresu IP Kupującego z innymi danymi Google. Więcej informacji w Polityce prywatności Google Analitycs pod adresem: https://policies.google.com/?hl=pl. 

7. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Kupujący korzysta ze strony Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

8. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Kupującego.

9. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Sklepu ustawień i personalizację interfejsu Kupującego, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Kupujący, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

10. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Kupującego, informacje o przeglądarce Kupującego przechowywane są przez czas nieokreślony.

11. Administrator może wykorzystywać powyższe dane do tworzenia statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem oraz do poprawy jakości oferowanych usług. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Sklep.

12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Kupującego. Kupujący mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Kupującego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

§9

Postanowienia końcowe

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES